Fundacja Unicorn przeznacza 100% zebranej kwoty na cel zbiórki.

STATUT FUNDACJI UNICORN

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą: "FUNDACJA UNICORN", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Daniela Majewskiego, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza Joannę Kawecką-Pysz w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Bolesława Prusa 1/25 we Wrocławiu, w dniu czwartego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (04-12-2018r.) działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
 2. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieograniczony.
 3. Terenem działania Funacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
 5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 6. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. Ustanawianie i przyznawanie odznak i medali honorowych oraz nagród i wyróżnień odbywa się według zasad określonych w odrębnym regulaminie.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

 1. Celem Fundacji jest:
  1. Pomoc osobom biednym i poszkodowanym w Polsce i na świecie.
  2. Pomoc potrzebującym zwierzętom w Polsce i na świecie.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. działalność edukacyjną,
  2. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
  3. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  4. działalność charytatywną,
  5. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  6. organizację imprez charytatywnych na rzecz dzieci ubogich, wykluczonych społecznie, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  7. współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym (schronisk), znajdowanie zwierzętom nowych domów,
  8. działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie realizowanie programu sterylizacji i kastracji;
  9. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji;
  10. organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji;
  11. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt;
  12. inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

§ 6

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 7

Fundacja może zatrudniać pracowników. Umowę w imieniu Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowę o pracę z Prezesem Zarządu w imieniu fundacji podpisuje jeden z członków Zarządu.

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

Dochody Fundacji mogą w szczególności pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. działalności gospodarczej,
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dochodów z majątku Fundacji.

§ 10

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 11

Pierwszy rok obrotowy i okres sprawozdawczości fundacji trwa do 31.12.2019 roku.

Władze Fundacji

§ 12

Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji

§ 13

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób, powoływanych przez Fundatora. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą: Prezes – Daniel Majewski oraz Wiceprezes – Marita Surma-Majewska.
 2. Zarząd Fundacji zostaje powołany na czas nieokreślony.
 3. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu Fundacji,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Zarządu,
  4. jednomyślnej uchwały członków Zarządu o zakończeniu działalności Fundacji.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  7. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  8. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Prezesowi Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie listem poleconym na adresy wskazane przez członków Zarządu w oświadczeniu bądź pocztą elektroniczną na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muzą zostać poinformowani wszyscy członokowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 16

 1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może Prezes Zarządu.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 17

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów, w zakresie:

 1. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 2. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 3. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 4. PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 5. PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 6. PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 7. PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
 8. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 9. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 10. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Postanowienia końcowe

§ 18

 1. Zmian w statucie dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 19

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzje podejmuje zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Załącznik nr 1
do statutu Fundacji UNICORN

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów, w zakresie:

 1. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 2. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 3. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 4. PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 5. PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 6. PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 7. PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
 8. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 9. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 10. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana